Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

• ปี พ.ศ. 2499 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ณ โรงเรียนบ้านนา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันคือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียนต่อ มีนายชิต สมศักดิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก
• การตั้งชื่อโรงเรียน ใช้ชื่อเดิมของโรงเรียนบ้านนาและต่อท้ายด้วย “วิทยาคม” ชื่อใหม่คือ “โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 11 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้อักษรย่อ “ส.ฎ.11″ สังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• ปี พ.ศ. 2500 นายวิญญ์ พลวิชัย กำนันตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาสาร ได้ดำเนินการรวมที่ดินตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงคือที่ดินของนายเลื่อง บัวเพ็ชร ที่ดินของครูกล่อม เพชรานันท์ รวมประมาณ 50 ไร่ พร้อมเงินแรงงานของผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนชาวตำบลบ้านนาร่วมกันก่อสร้าง อาคารเรียนและย้ายนักเรียนมาที่โรงเรียนใหม่ติดทางรถไฟสายใต้ เปลี่ยนอักษรย่อ ” บ.ว.”
• ปี พ.ศ. 2504 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จัดการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 ถึงชั้นปีที่ 7(ป.5-ป.7)ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2503
• ปี พ.ศ. 2517 วันที่ 17เมษายน พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งยกเลิกการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และจัดการศึกษาใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.1-3)
• ปี พ.ศ. 2528 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จากกองการศึกษาพิเศษ ไปสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
• ปี พ.ศ. 2533 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้กิ่งอำเภอเป็นอำเภอบ้านนาเดิม โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจึงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านนาเดิม กรมสามัญศึกษา ให้โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ จัดการศึกษาเพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
• ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
• ปี พ.ศ. 2549 คณะศิษย์เก่าโดยนายเทพ รักบำรุงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมครั้งแรกประสานจัดงานศิษย์เก่าเพื่อฉลองการก่อตั้งโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ครบรอบ 50 ปี มีนายอวยชัย อินทรนาค นายอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธาน
• ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น “โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ”
• ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน”
• ปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
• ปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ได้รับการรับรองผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
• ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เข้ารับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

• อักษรย่อโรงเรียน : บ.ว. ในอดีต :ส.ฎ.11
• ปรัชญาของโรงเรียน: สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา รู้หน้าที่ มีคุณธรรม
• คติพจน์โรงเรียน : นัตถิ ปัญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
• เอกลักษณ์โรงเรียน : บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
• อัตลักษณ์โรงเรียน : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมทักษะชีวิต
• สัญลักษณ์โรงเรียน : รูปดวงประทีป ซึ่งมีดวงประทีปอยู่เหนือวงกลม 2 ชั้น วงกลม นอกสุด
มีคติพจน์ของโรงเรียนเป็น ภาษาบาลี ว่า นตถิ ปญญา สมา อาภา มีคำแปลว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” ใต้วงกลมที่เป็นส่วนโค้งภายในมีข้อความว่าโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
• สีประจำโรงเรียน : ขาว -แดง สีขาว หมายถึง ความสามัคคี มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด ความสงบ และมีคุณธรรม – สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ เสียสละ
• เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม- โรงเรียนในฝัน

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.